Blue Flower

นายวีรศักดิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมครูนำนักเรียนร่วมใจกันเก็บเกี่ยวข้าว

ท่านผู้อำนวยการได้แนะนำวิธีการเกี่ยวที่ถูกวิธี

ลีลาลูกชาวนา