เป้าประสงค์/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
  พระมหากษัตริย์
 2. โรงเรียนน้อมนําพระราชปณิธาน งานพระราชดําริ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 3. โรงเรียนพัฒนาระบบ และกระบวนการการจัดการศึกษาสู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  ด้วยนวัตกรรม
 4. โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
 5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้รับ
  การรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 6. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม เป็นคนดี มีความรู้
  ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต บนวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
  (3R8Cs)
 7. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ ร่วมสืบสานวั ฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมี
  ความสุข
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นํานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์


กลยุทธ์ที่1 ส่ งเสริมให้ผู้บริ หาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตสํานึกและปฏิบัติตน
เป็นผู้นําในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์ที่2 น้อมนําพระราชปณิธาน งานพระราชดําริ มาใช้ในการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่3 พั ฒนาผู้เรียนให้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธ์ที ่4 ส่ งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่5 ส่ งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่ าเทียม การเข้ าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่6 พั ฒนาระบบบริหารจัดการ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

You missed