เกี่ยวกับเรา

ตราประจําโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ ภปร. ด้านบนเป็นเลขเก้า มีชฏาครอบ และมีประกาย 21 แฉก สีเหลืองทอง หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนตัวอักษร สีน้ําเงินบนแพรสีเหลืองทอง หมายถึง โรงเรียนของพระมหากษัตริย์
คําขวัญ “รักศักดิ์ศรี มี คุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ”
อัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้ สวย”
เอกลักษณ์ “สถานศึกษาพอเพียง”
อักษรย่อ ท.พ.ร.
สีประจําโรงเรียน น้ำเงิน – เหลือง
สีน้ําเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง รัชกาลที่ 9

You missed