วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นองค์กรคุณภาพ เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราช
ปณิธาน สนองงานพระราชดําริ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ”

พันธกิจ

  1. เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชดําริ
  2. ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นกับการปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 (3R8Cs)
  5. พัฒนาระบบและกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

You missed