ผู้อำนวยการ

ประวัติส่วนตัว นาย อดิศักดิ์    อาษาราช

รองผู้อำนวยการ

ประวัติส่วนตัว สิบเอกนันทวัฒร์ มูลสาร

 • เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
  ภูมิลำเนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี –
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย –
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น –
 • ชั้นประถมศึกษา –

ประวัติการรับราชการ

 • โรงเรียนบุ้งค้าวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ครูผู้ช่วย

 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ครูชำนาญการ

  • โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

  รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ

  You missed