ตัวชี้วัด

  1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน งานพระราชดําริ มาใช้ในการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
  4. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ตามสมรรถนะ
  5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เข้ าถึงบริการทางการศึกษา
  6. ร้อยละของระบบการบริหารจัดการ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการศึกษา

You missed