ค่านิยม(Corporate Values)

ค่านิยมในการทํางานของโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลภิเษก คือ“ TPR ”
T : Teamwork = ทํางานเป็นทีม
P : Planned work = ทํางานตามแผน
R : Relationship = มีความสัมพันธ์ ฉันพี่น้อง

You missed